ข้อมูลสาธารณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1. โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานคณะนิติศาสตร์

3. อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565-2568 (ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2566)

5. ข้อมูลที่ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdPEx)

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์

กฎ ระเบียบ ด้านวิจัย

ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับ ประกาศ การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ

เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน

การเปลี่ยนสถานภาพการเป็นพนักงาน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การพัฒนาบุคลากร

สิทธิและสวัสดิการ

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินสวัสดิการฯ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินสวัสดิการกองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์เพื่อเป็นสวัสดิการของบุคลากร


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

8. Q&A

เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ ในห้วข้อ “คุยกับคณะ”

9. Social Network

Facebook

Twitter

Youtube

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


แผนการดำเนินงาน

 

11. แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2566

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 1

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 2

13. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565


การปฏิบัติงาน

 

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

infographic ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คู่มือการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

คู่มือขั้นตอนการสมัครสหกิจศึกษาต่างประเทศ

คู่มือแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานดูแล นศ.ต่างชาติ

คู่มือวารสาร

คู่มือระบบ BOS

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


การให้บริการ

 

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ขั้นตอนภารกิจหลัก

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติเรื่องให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของผู้เข้ารับบริการปรึกษาทางกฎหมาย

18. E-Service

เว็บไซต์โครงการรับบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

ตรวจสอบการลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คำขอใช้บริการคำปรึกษาด้านการเรียน/การใช้ชีวิต ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ลงทะเบียน สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย


การจัดซื้อจัดจ้าง

 

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานแสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ตุลาคม 2565)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน พฤศจิกายน 2565)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ธันวาคม 2565)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน มกราคม 2566)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน กุมภาพันธ์ 2566)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน มีนาคม 2566)

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

24. การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินสายวิชาการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากร

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการขอดูกระดาษคำตอบสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไม่มีเรื่องร้องเรียน


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นโยบาย No Gife Policy

 

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประชุมถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในไตรมาส 2

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในไตรมาส 2


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุุจริตประจำปี 2565


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts

การประชุมถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

การแสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์