รางวัลและความภาคภูมิใจ

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ทีม A – นางสาวสิริกาญจน์ วงค์ปัญญาดี และ นางสาวมัขชุมาศ อำนวย

นายณัฐพล ต้นโสด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล รองดีเด่นระดับชาติ การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566

นายณัฐพล ต้นโสด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล รองดีเด่นระดับชาติ การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566
ประเภทผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ผลงาน: โครงงานสหกิจศึกษาว่าด้วยการยกระดับสิทธิแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยการพัฒนาข้อเสนอทางกฎหมายและจัดทำคู่มือ

นายนิติธร แก้วเกษ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565 นายนิติธร แก้วเกษ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รางวัลผลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี (สาขานิติศาสตร์)

รางวัลผลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี (สาขานิติศาสตร์) เรื่อง การพัฒนามาตรการคุ้มครองพลเมืองจากการสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ

รางวัลผลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี (สาขานิติศาสตร์)

รางวัลผลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี (สาขานิติศาสตร์) เรื่อง บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

รางวัลผลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดีมาก (สาขานิติศาสตร์)

รางวัลผลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดีมาก (สาขานิติศาสตร์) เรื่อง โครงงการวิจัยสถานการณ์ปัญหาเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะและการคุ้มครอง

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดี(สาขานิติศาสตร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดี(สาขานิติศาสตร์)


รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 รางวัลระดับดี

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 รางวัลระดับดี เรื่อง โสภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิ์ในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2560 รางวัลระดับดี

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2560 รางวัลระดับดี เรื่อง โครงการ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2563 รางวัลระดับดี

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2563 รางวัลระดับดี เรื่อง ข้อภกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550 (รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล)


รางวับผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 สภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง โครงการเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รางวับผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 สภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง โครงการเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ผลงานสหกิจดีเด่น

ผลงานสหกิจดีเด่น

รางวัลเยาวชนต้นแบบ

รางวัลเยาวชนต้นแบบ

รางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบดีเด่น

รางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบดีเด่น


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขันบทบาทสมมุติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (ประเภทบทบาทสมมุติ) ประจำปี ค.ศ.2020

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขันบทบาทสมมุติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (ประเภทบทบาทสมมุติ) ประจำปี ค.ศ.2020

รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ