กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [CV]
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ [CV]