ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

คณบดีคณะนิติศาสตร์
chainarong.l@cmu.ac.th
CV

ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ

nuthamon.k@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
darunee.pais@cmu.ac.th
CV

ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

รองคณบดีด้านบริหาร
sakchai.j@cmu.ac.th

รศ.ดร.ทศพล ทรรศนพรรณ

หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี
tossapon.t@cmu.ac.th
CV

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

somchai.p@cmu.ac.th
CV

ผศ.สุธาสินี สุภา

suthasinee.t@cmu.ac.th
CV

รองศาสตราจารย์ ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov

รศ.ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov

shytov@yahoo.com
CV

อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ผศ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ผู้ช่วยคณบดีด้านนักศึกษา
0857221339
kitpatchara.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

คณบดีคณะนิติศาสตร์
chainarong.l@cmu.ac.th
CV

รองศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์

รศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

053-942909-10 ต่อ 103
chatree2503@yahoo.co.th

อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

053 943589

อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

na.nawaporn@gmail.com
CV

รองศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

รศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

053-942909-10 ต่อ 107
CV

อาจารย์ปารณ บุญช่วย

อาจารย์ปารณ บุญช่วย

paron.b@cmu.ac.th
CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
pedithep@gmail.com
0844154256
CV

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

รศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pornchai.w@cmu.ac.th
CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ผศ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ploykaew.p@cmu.ac.th
CV

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัย
panitchkul@gmail.com
CV

อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฎ์

อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฎ์

ridthipat.kal@cmu.ac.th
ridthipat@hotnail.com
CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต

ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

053-942909-10 ต่อ 104
CV

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์

ผศ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

watis.s@cmu.ac.th 053-942909-10 ต่อ 113

อาจารย์สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

อาจารย์ ดร.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

songkrant.p@cmu.ac.th
kan.law.cmu@gmail.com
CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

053-942909-10 ต่อ 109

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

รองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน
atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
053-942909-10 ต่อ 323
CV

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

รศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
usanee.a@cmu.ac.th
CV Thai | CV Eng

อาจารย์ภาสกร ญี่นาง