ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]