บริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน
บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
บริการจัดฝึกอบรมทางกฎหมาย
บริการการศึกษาวิจัย
การประชุมวิชาการ
บริการจัดทำความร่วมมือ
คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รวมบทคัดย่อ บทสุปงานวิจัย
วารสาร CMUJLSS
ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์