หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (PDF)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (PDF)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (PDF)

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : น.ม.
ภาษอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Laws
ชื่อย่อ : LL.M.

คณะนิติศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการศึกษานิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ทั่วไปมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ (Positive Law) เป็นหลัก แต่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและผลที่เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำให้นิติศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับสังคมศาสตร์มากกว่าที่เคยเป็น ตลอดจนนำเอาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์มาใช้ในการวิจัยด้านกฎหมายมากขึ้น หรือที่เรียกว่าเป็นการศึกษากฎหมายและสังคม (Law and Society) โดยพิจารณาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และสังคมในแง่มุมต่างๆ

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความสามารถในระดับเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมได้
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ต่างๆในการทำความเข้าใจกฎหมาย ตลอดจนประเด็นทางสังคม
 3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบสัมมาชีพ
 4. มีความสามารถและทักษะในการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ด้วยมุมมองที่กว้างขวางและลุ่มลึก ตลอดจนการค้นหามุมมองและองค์ความรู้ใหม่ในด้านนิติศาสตร์
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อการประกอบวิชาชีพนิติศาสตร์ในปัจจุบัน

  1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
  2. สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ ดังนี้
   1. ได้รับค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ กรณีที่มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีได้รับค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ กรณีที่มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
   2. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 เมื่อจบการศึกษา
   3. เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่หลักสูตรกำหนด
  3. ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออก อันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
  4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ   วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.,    วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

  100,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท)