รายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆ


ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ/Partnership Agreement

 1. The University of Law of Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam
 2. the National University of Laos (NUOL)
 3. School of Law, University of New England, Australia
 4. National University of Malaysia (University of Kebangsaan Malaysia) (UKM), Malaysia
 5. College of Social Sciences, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan
 6. Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, the Czech Republic
 7. Southwest University of Political Science and Law, China
 8. Guangxi Institute of Economic & Political Studies on Southeast Asia (GIOEA), China
 9. สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 10. Law School, Zhongnan University of Economics and Law, China
 11. Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
 12. GUANGXI SIBEI LAW FIRM, China
 13. Clooney Foundation for Justice, United States of America
 14. School of Law and Justice, Southern Cross University, Australia
 15. Ghent University, Belgium
 16. POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA, BEJA, Portugal
 17. College of Law, Chinese Culture University, Taiwan
 18. BEIHAI ASIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE PTE LTD (BAIAC), Singapore
 19. School of Law , University of Economics, HCMC (UEH), Vietnam
 20. Memorandum of Understanding between The Law Faculty of Chiang Mai University (LAWCMU) And Environmental Law Centre Society (ELC)
 21. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia and Faculty of Law, Chiang Mai University, Thailand

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

 1. บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (ระหว่าง 6 สถาบัน)
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่าง 5 ฝ่าย)
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน
 6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
 7. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
 8. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
 9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันเพื่อการ ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 11. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
 13. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)