ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง จรรยาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมกับความเป็นอาจารย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 จึงเห็นควรกำหนดจรรยาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปดังนี้คือ

 1. อาจารย์พึงยึดมั่นในปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. อาจารย์พึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นผู้สมควรแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป
 3. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติให้บริการวิชาการทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม
 4. อาจารย์ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ดีที่ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย
 5. อาจารย์พึงอุทิศตนเพื่อศิษย์และการศึกษา
 6. อาจารย์พึงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์และเพื่อนร่วมงาน
 7. อาจารย์พึงมีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากศิษย์และหน้าที่โดยมิชอบ
 8. อาจารย์พึงรักษาและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
 9. อาจารย์พึงรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์อย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ สนับสนุนให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
 10. อาจารย์พึงเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 11. อาจารย์พึงปฏิบัติงาน โดยใช้เสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต ปราศจากการครอบงำด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์อื่นใด
 12. อาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าที่วิจัยอย่างมีจรรยาบรรณนักวิจัย
 13. อาจารย์พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
 14. อาจารย์พึงส่งเสริมให้เพื่อนอาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาของคณาจารย์
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543
(ลงนาม) วิจิตร ศรีสุพรรณ
(รองศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสุพรรณ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่