* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2558

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลือกที่หัวข้อเพื่อแสดงรายละเอียด)

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม นิติศาสตรบัณฑิต
: ชื่อย่อ น.บ.
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Laws
: ชื่อย่อ LL.B.
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ทั้งในด้านนิติศาสตร์โดยแท้และเชิงคุณค่า โดยออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ มีจริยธรรมและมีความสามารถในการความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนมีความสามารถในการศึกษากฎหมายในเชิงวิพากษ์ อันเป็นคุณลักษณะของนักกฎหมายที่สังคมต้องการและเป็นการเพิ่มศักยภาพของ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคที่กฎหมายมีบทบาทต่อการพัฒนา นอกจากนี้กฎหมายยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของสังคมนอกจาก มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแล้ว กฎหมายยังเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและระงับความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ บุคลากรทางกฎหมายที่มีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ เอกชน

4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการและ ในทางวิชาชีพตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารที่จะเป็นผู้นำสังคม ในเรื่องของแนวคิดทางกฎหมายได้
4.2.2 เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
4.2.4 เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในฐานนะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม
4.2.5 เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกๆด้าน มีการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังตับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และ
5.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูง กว่า หรือเทียบเท่า
5.2 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่า
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
6.1 หลักสูตรแผน 1 เป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
6.2 หลักสูตรแผน 2 เป็นหลักสูตร 3 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปี หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว