บริการจัดทำความร่วมมือ

บริการจัดทำความร่วมมือ

หน่วยงานใดประสงค์จัดทำความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรุณาติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์
นางสาว สิริยาภรณ์ วงศ์จักร์
นักจัดการงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942920
Email siriyaporn.w@cmu.ac.th law_ird@cmu.ac.th

รายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆ

https://www.law.cmu.ac.th/site/aboutus/mou