การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ 2563

จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

ในห้วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไพศาลในสังคมไทยในหลากหลายมิติ ในด้านสังคม เราได้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในรัฐและข้ามพรมแดน การขยายตัวของผู้สูงอายุ การปรากฏตัวของบุคคลเพศหลากหลาย ในด้านเศรษฐกิจก็ปรากฏความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวมากขึ้น แรงงานข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในด้านการเมือง ความผันผวนทางการเมืองทั้งระดับรัฐและท้องถิ่น ปัญหาของสถาบันการเมืองและองค์กรอิสระ รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาใหญ่ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่อง หรือในมิติทางวัฒนธรรมก็ปรากฏความสลับซับซ้อนอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ความหลากหลายของกลุ่มคนทั้งในด้านชาติพันธ์ ศาสนา ความรุนแรงระหว่างผู้คนที่ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวาง

ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างบางด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบกฎหมายอย่างไม่อาจปฏิเสธ อันทำให้จำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจ ทบทวน หรือแสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้น การจัดประชุมหัวข้อ “จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” เพื่อต้องการเป็นเวทีให้กับผู้ที่มีความสนใจในระบบกฎหมายในแง่มุมต่างๆ (และไม่ได้จำกัดไว้เพียงนักกฎหมายเท่านั้น) ได้มีโอกาสนำเสนอข้อคิด ความเห็น มุมมอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือข้อเสนอต่อภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทยที่ดำรงอยู่ท่ามกลางความผันแปรนี้

กำหนดการ

วันที่  รายละเอียด เอกสาร Download
บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)ทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com

(ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ที่กำหนด)

1. หนังสือเชิญชวนส่งบทความ และรายละเอียดโครงการ 

2. คำแนะนำและ Template สำหรับการส่งบทความฉบับเต็ม

3. Tamplate (Doc.)

4. Template (Pdf.)

15 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาบทความ
30 เมษายน ถึง 15 กรกฎาคม 2563 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) ทาง E-mail ของท่าน
1-31 สิงหาคม 2563 ผู้นำเสนอชำระค่าลงทะเบียน
15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป
 20 พฤศจิกายน 2563  วันนำเสนอผลงาน

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน (บาท)
ผู้นำเสนอผลงานประเภทบุคคลทั่วไป/ อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย / บุคลากรภาครัฐ  2,500
ผู้นำเสนอผลงานประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  1,500
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (ระหว่าง 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 63)

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (หลัง 15 ต.ค. 63)

 500

1,000

หมายเหตุ

  1. สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
  2. สำหรับผู้นำเสนอผลงานอัตรานี้รวม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการประชุม