การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ 2563

บุคคลทั่วไปลงทะเบียนคลิก https://cmu.to/lawcmuconferenceregis

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มช. ลงทะเบียน คลิก https://cmu.to/F4y4t

 

  
จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

ในห้วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไพศาลในสังคมไทยในหลากหลายมิติ ในด้านสังคม เราได้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในรัฐและข้ามพรมแดน การขยายตัวของผู้สูงอายุ การปรากฏตัวของบุคคลเพศหลากหลาย ในด้านเศรษฐกิจก็ปรากฏความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวมากขึ้น แรงงานข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในด้านการเมือง ความผันผวนทางการเมืองทั้งระดับรัฐและท้องถิ่น ปัญหาของสถาบันการเมืองและองค์กรอิสระ รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาใหญ่ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่อง หรือในมิติทางวัฒนธรรมก็ปรากฏความสลับซับซ้อนอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ความหลากหลายของกลุ่มคนทั้งในด้านชาติพันธ์ ศาสนา ความรุนแรงระหว่างผู้คนที่ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวาง

ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างบางด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบกฎหมายอย่างไม่อาจปฏิเสธ อันทำให้จำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจ ทบทวน หรือแสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้น การจัดประชุมหัวข้อ “จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” เพื่อต้องการเป็นเวทีให้กับผู้ที่มีความสนใจในระบบกฎหมายในแง่มุมต่างๆ (และไม่ได้จำกัดไว้เพียงนักกฎหมายเท่านั้น) ได้มีโอกาสนำเสนอข้อคิด ความเห็น มุมมอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือข้อเสนอต่อภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทยที่ดำรงอยู่ท่ามกลางความผันแปรนี้

กำหนดการ (update 30 มิ.ย. 63)

วันที่  รายละเอียด เอกสาร Download
บัดนี้ ถึง 31 – 1 กันยายน 2563 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)ทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com

(ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ที่กำหนด)

1. คำแนะนำและ Template สำหรับการส่งบทความฉบับเต็ม

2.หนังสือเชิญชวนส่งบทความ และรายละเอียดโครงการ 

 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) ทาง E-mail ของท่าน
 1 – 15 ตุลาคม 2563 ผู้นำเสนอชำระค่าลงทะเบียน
 20 ตุลาคม 2563 ประกาศโปรแกรมการประชุมและสถานที่จัดประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องจะ upload ภายหลัง
 20 – 30 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป  link ลงทะเบียน https://cmu.to/lawcmuconferenceregis
download หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน)
1 – 15 พฤศจิกายน 2563  ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint (กรุณาบันทึกเป็น ppt และ pdf ) สำหรับนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)
 20 พฤศจิกายน 2563  นำเสนอผลงาน ณ โรงแรม Furama Chiang Mai

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน (บาท)
ผู้นำเสนอผลงานประเภทบุคคลทั่วไป/ อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย / บุคลากรภาครัฐ  2,500
ผู้นำเสนอผลงานประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  1,500
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (ระหว่าง 20 – 30 ต.ค. 63)

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (หลัง 30 ต.ค. 63)

 500

1,000

หมายเหตุ

  1. สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
  2. สำหรับผู้นำเสนอผลงานอัตรานี้รวม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการประชุม
  3. สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอัตรานี้รวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการประชุม

 

สถานที่จัดการประชุม  ณ โรงแรม Furama Chiang Mai

อัตราห้องพัก 1,000 บาท / คืน (รวมอาหารเช้า)
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจองห้องพัก ได้โดยตรงที่ คุณกระแต โทร.081-883-2023 หรือ duangmarn@furama.com
โดยระบุว่าเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ มช. เท่านั้น