เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการสาขานิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภาคกิจอันสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเองเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการสาขานิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติของนักวิชาการนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขากฎหมาย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านกฎหมายให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศต่อไป

คณะกรรมการ

 1. คณบดีคณะนิติศาสตร์                             ที่ปรึกษา
 2. รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล ประธานกรรมการ
 3. ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล             รองประธานกรรมการ
 4. ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ                              กรรมการ
 5. ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์                   กรรมการ
 6. ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง                        กรรมการ
 7. ผศ.ดร.ทศพล ทรรศกุลพันธ์                  กรรมการ
 8. อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร                  กรรมการ
 9. นางสาววราลักษณ์ นาคเสน                  กรรมการและเลขานุการ
 10. นายทินกฤต นุตวงษ์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 11. นางสาวเปรมสิริ เจริญผล                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 12. นางสาวอภิวันท์ รุจิเสถียร                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหลัก   งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย    นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ