หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ

หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ทบทวน / ถกเถียง / ท้าทาย นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง” 2566

2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย : ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน/ ปฏิสังขรณ์” (ปกหน้า-หลัง / ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2 / ส่วนที่ 3 / ส่วนที่ 4 / ส่วนที่ 5)

2563

การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (เล่มเต็ม PDF )

สารบัญ หน้า
 อาจารย์สถานะรองในมหาวิทยาลัยไทย PDF

ศรัณย์ จงรักษ์

1-11
พิพากษารมณ์: ระบอบกฎหมายแห่งความรู้สึกรำคาญของชนชั้นกลางไทย PDF

กฤษณ์พชร โสมณวัตร และ สายชล สัตยานุรักษ์

12-24
เรือนกายของนักศึกษาวิชานิติศาสตร์: การประกอบสร้างวิถีชีวิตทางนิติศาสตร์แบบวิชาชีพในมหาวิทยาลัยที่เน้นการสหกิจศึกษาและการมุ่งสู่การศึกษาวิชานิติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสังคม PDF

ธนรัตน์ มังคุด

25-36
สินค้าบาปกับการควบคุมของรัฐ: เปรียบเทียบกรณีบุหรี่และสุรา กับเซ็กซ์ทอย PDF

กิตติ ก้อนแก้ว

37-48
สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยุติวิกฤติหมอกควันในจังหวัดเชียงราย PDF

พิทักษ์  ศศิสุวรรณ

49-60
อาชญากรรมทรัพยากรที่ดินของรัฐจริงหรือกับความล้มเหลวในการจัดการปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ PDF

ชฎาพร บุญสุข

61-73
การปฏิเสธกฎหมายของผู้ประกอบการโฮมสเตย์วังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย PDF

อภิรดี มิ่งวงศ์

74-83
การประกอบสร้างสิทธิจากเบื้องล่าง: กรณีศึกษาการฟ้องคดีเพื่อหยุดมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด PDF

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

84-99
ความรุนแรงที่ซ่อนเร้นในระบบกฎหมายไทย: ศึกษากรณีการลอยนวลพ้นผิดจากการปราบปรามประชาชนโดยรัฐ PDF

ภาสกร ญี่นาง

100-112
ฆาตกร(ไม่)ลอยหน้า คนสั่งฆ่า(ไม่)ลอยนวล: บทเรียนจากเกาหลีใต้ PDF

นิฐิณี ทองแท้

113-125
สิทธิการมีส่วนร่วมในเมืองภายใต้อำนาจรัฐในการจัดการผู้คน กรณีกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย PDF

ศิววงศ์ สุขทวี

126-137
 มาตรการทางกฎหมายในการรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไทย: บุคคลไร้รากเหง้าบนผืนแผ่นดินไทย PDF

กิติวรญา รัตนมณี

138-148
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการ “ยุบสภา” ในฐานะที่เป็นกลไกของระบบรัฐสภาในรัฐธรรมนูญไทย PDF

จิรากิตติ์ แสงลี

149-159
 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 – 2490: ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์กฎหมาย PDF

ศุภณัฐ บุญสด

160-169
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อร่างรัฐธรรมนูญ 2558 PDF

ปารณ บุญช่วย 

170-180
กลยุทธ์ของรัฐไทยในการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อกิจกรรมทางการเมืองบนพื้นที่ไซเบอร์ ซึ่งขัดต่อหลักกระบวนการยุติธรรมที่ดี (การล่อให้กระทำความผิด) PDF

จิรประภา ฉิมเรือง

181-192
มาตรการทางเลือกอื่นแทนการจำคุกระยะสั้น: ศึกษากรณีผลการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์

193-202
ชาติพันธุ์วรรณนาตำรวจ PDF

วัลย์นภัสร์ เจนร่วมจิต

203-214
การประท้วงของนักเรียนในมุมมองอาชญาวิทยา PDF

ทิวาวรรณ อายุวัฒน์

215-225
สินค้าที่ใช้ได้สองทางกับเทคโนโลยีใหม่ทางอาวุธ PDF

ดามร คำไตรย์

226-236
ภูมิทัศน์ใหม่สำหรับกฎหมายกีฬาสหภาพยุโรปในปี 2020: แนวโน้มปัจจุบันและมุมมองว่าด้วยการกีฬาในยุโรป PDF

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

237-247
ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของผู้ทรงสิทธิในความเสมอภาคในพรมแดนกฎหมายเอกชน PDF

กานต์สินี ศิริ

248-257
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก: สภาพปัญหาและงานไม่มั่นคงของเจ้าหน้าที่ดับไฟ PDF

วนิศรา หนูตอ

258-268