กำหนดการ / การลงทะเบียน

กำหนดการสำคัญ

วันที่

 รายละเอียด

เอกสาร Download

บัดนี้ ถึง 31 – 1 กันยายน 2563 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) จำนวน 10-12 หน้ากระดาษ A4

ทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com

(ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ที่กำหนด)

1. คำแนะนำและ Template สำหรับการส่งบทความฉบับเต็ม

2. หนังสือเชิญชวนส่งบทความ และรายละเอียดโครงการ 

 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) ทาง E-mail ของท่าน
 1 – 15 ตุลาคม 2563 ผู้นำเสนอชำระค่าลงทะเบียน
 20 ตุลาคม 2563 ประกาศโปรแกรมการประชุมและสถานที่จัดประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องจะ upload ภายหลัง
 20 -30 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป  link ลงทะเบียน https://cmu.to/lawcmuconferenceregis
download หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน)
1 – 15 พฤศจิกายน 2563  ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint (กรุณาบันทึกเป็น ppt และ pdf ) สำหรับนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)
 20 พฤศจิกายน 2563  วันนำเสนอผลงาน

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน (บาท)
ผู้นำเสนอผลงานประเภทบุคคลทั่วไป/ อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย / บุคลากรภาครัฐ  2,500
ผู้นำเสนอผลงานประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  1,500
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (ระหว่าง 20 – 30 ต.ค. 63)

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (หลัง 30 ต.ค. 63)

 500

1,000

หมายเหตุ

  1. สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
  2. สำหรับผู้นำเสนอผลงานอัตรานี้รวม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการประชุม
  3. สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอัตรานี้รวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการประชุม