สถานที่จัดการประชุม แผนที่

ณ โรงแรม Furama Chiang Mai

อัตราห้องพัก 1,000 บาท / คืน (รวมอาหารเช้า)
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจองห้องพัก ได้โดยตรงที่ คุณกระแต โทร.081-883-2023 หรือ duangmarn@furama.com
โดยระบุว่าเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ มช. เท่านั้น