สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา (ชั้น 1) 053-942917-18 หรือที่ www.facebook.com/AcademicLawCMU

ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต