ระบบสารสนเทศต่างๆภายในคณะ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

SuperSign TV การจัดการสื่อ SuperSign TV (เครือข่ายภายใน)

ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ (เครือข่ายภายใน)

ระบบรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ระบบรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน (เครือข่ายภายใน)

ระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

SuperSign TV ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (LAW e-Meeting)

ตารางการจองใช้รถยนต์ ตารางการจองใช้รถยนต์คณะ

ตารางการจองใช้ห้อง ตารางการจองใช้ห้อง

ระบบ eService คณะนิติศาสตร์ ระบบ eService คณะนิติศาสตร์

ระบบ E-SLAW Electronic Strategy ระบบ E-SLAW Electronic Strategy

 ระบบบริหารงบประมาณ [Budget Operating System : BOS] ระบบบริหารงบประมาณ [Budget Operating System : BOS]

E-REPORT ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ E-REPORT ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์

ระบบ e-Receipt คณะนิติศาสตร์ ระบบ e-Receipt คณะนิติศาสตร์

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

CMU E-Learning

CMU MAIL

การเงิน 3 มิติ