ระบบสารสนเทศต่างๆภายในคณะ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

SuperSign TV ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (LAW e-Meeting)

ระบบ eService คณะนิติศาสตร์ ระบบ eService คณะนิติศาสตร์

ตารางการจองใช้รถยนต์ ตารางการจองใช้รถยนต์คณะ

ตารางการจองใช้ห้อง ตารางการจองใช้ห้อง

 ระบบบริหารงบประมาณ [Budget Operating System : BOS] ระบบบริหารงบประมาณ [Budget Operating System : BOS]

ระบบ E-SLAW Electronic Strategy ระบบ E-SLAW Electronic Strategy

E-REPORT ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ E-REPORT ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์

ระบบ e-Receipt คณะนิติศาสตร์ ระบบ e-Receipt คณะนิติศาสตร์

เว็บไซต์ของแต่ละส่วนงาน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

CMU E-Learning

CMU MAIL

การเงิน 3 มิติ

ระบบสัญญาเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์

กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย