ระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ทั่วไป
 
   
 
จำนวนนักศึกษา
ระะดับ ปริญญาตรี
ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ชั้นปีที่ 1 154 155 309
ชั้นปีที่ 2 156 163 319
ชั้นปีที่ 3 56 180 236
ชั้นปีที่ 4 87 141 228
มากกว่า 4 ปี 26 66 92
รวมทั้งหมด 479 705 1184


จำนวนนักศึกษา
ระดับ ปริญญาโท
ระดับ แผน ก
แบบ ก 2
แผน ข ไม่ระบุ รวม
ชั้นปีที่ 1 21 21
ชั้นปีที่ 2 11 11
ชั้นปีที่ 3 9 9
ชั้นปีที่ 4 8 3 11
มากกว่า 4 ปี 2 1 1 4
รวมทั้งหมด 51 4 1 56

 
  
 LOGIN : สำหรับผู้ใช้
LOGOUT

ปรับปรุงล่าสุด ::   ภาคฤดูร้อน ปี 2562
     
 
งานบริการการศึกษา
ภาระงาน
บริการการศึกษา