ระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ทั่วไป
 
   
 
จำนวนนักศึกษา
ระะดับ ปริญญาตรี
ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ชั้นปีที่ 1 157 169 326
ชั้นปีที่ 2 56 186 242
ชั้นปีที่ 3 87 141 228
ชั้นปีที่ 4 88 130 218
มากกว่า 4 ปี 12 17 29
รวมทั้งหมด 400 643 1043


จำนวนนักศึกษา
ระดับ ปริญญาโท
ระดับ แผน ก
แบบ ก 2
แผน ข ไม่ระบุ รวม
ชั้นปีที่ 1 21 21
ชั้นปีที่ 2 11 11
ชั้นปีที่ 3 9 9
ชั้นปีที่ 4 8 3 11
มากกว่า 4 ปี 2 1 1 4
รวมทั้งหมด 51 4 1 56

 
  
 LOGIN : สำหรับผู้ใช้
LOGOUT

ปรับปรุงล่าสุด ::   ภาคการศึกษาที่ 2/2562
     
 
งานบริการการศึกษา
ภาระงาน
บริการการศึกษา