คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29
โทรสาร : 053-942914

เลขานุการคณะนิติศาสตร์

อาคารเรียนและบริหาร (ชั้น 2) โทร.053-942931

งานบริหารทั่วไป

อาคารเรียนและบริหาร (ชั้น 2) โทร. 053-942910-11
- หน่วยอาคารและสถานที่ 053-942925
- หน่วยงานช่าง 053-942925
- หน่วยบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 053-942925
- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 053-942912

งานการเงินการคลังและพัสดุ

อาคารเรียนและบริหาร (ชั้น 2) โทร. 053-942935
- งานการเงินบัญชี 053-942913, 053-942915

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาคารเรียนและบริหาร (ชั้น 2) โทร. 053-942916

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

- (ชั้น 1)
- งานบริการการศึกษา 053-942917-18
- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-942919

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาคารเรียนและบริหาร (ชั้น 1) โทร. 053-942936
- ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 053-942921
- ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 053-942936
- FAX 053 942901