ติดต่อคณะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29
โทรสาร : 053-942914

หมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละส่วนงาน

 • เลขานุการคณะนิติศาสตร์ 053-942931
 • งานบริหารทั่วไป 053-942910-11
 • งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 053-942912
 • งานการเงินการคลังและพัสดุ 053-942913 และ 2915
 • งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 053-942916
 • งานบริการการศึกษา 053-942917-18
 • งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-942919
 • งานวิเทศน์สัมพันธ์ 053-942936
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 053-942921
 • ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 053-942936
 • ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 053-942922

http://www.law.cmu.ac.th/
E-Mail : lawcmumail@gmail.com

ดูรายละเอียดของแผนที่ในขนาดใหญ่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ