ติดต่อคณะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29
โทรสาร : 053-942914

หมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละส่วนงาน

 • เลขานุการคณะนิติศาสตร์ (ชั้น 2) 053-942931
 • งานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) 053-942910-11
 • งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 2) 053-942912
 • งานการเงินการคลังและพัสดุ (ชั้น 2) 053-942913 และ 2915
 • งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ชั้น 2) 053-942916
 • งานบริการการศึกษา (ชั้น 1) 053-942917-18
 • งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ชั้น 1) 053-942919
 • งานวิเทศน์สัมพันธ์ (ชั้น 2) 053-942936
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย (ชั้น 1) 053-942921
 • ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย (ชั้น 1) 053-942936
 • ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ชั้น 2) 053-942922

http://www.law.cmu.ac.th/
E-Mail : lawcmu@cmu.ac.th

Social Media

Facebook |  Twitter  |  Youtube

ดูรายละเอียดของแผนที่ในขนาดใหญ่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ