รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี 6 เดือนหลัง (27 กันยายน 2561 – 26 มีนาคม 2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี 6 เดือนหลัง (ครบ 3 ปี)
(27 กันยายน 2565 – 26 มีนาคม 2567)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี 6 เดือนหลัง (27 มีนาคม 2564 – 26 กันยายน 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี 6 เดือน (27 มีนาคม 2564 – 26 กันยายน 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี 6 เดือนหลัง (27 กันยายน 2561 – 26 มีนาคม 2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี 6 เดือนหลัง (27 กันยายน 2561 – 26 มีนาคม 2563)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ