ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • All
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวสำหรับผู้บริหาร

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการให้รายละเอียดทางด้านการเรียน การสอน ตลอดจนเงื่อนไขข้อบังคับต่าง ๆ และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคณาจารย์ เพื่อขอรับคำปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ รศ.ดร.ทศพล ทรรศนพรรณ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมแนะนำภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาโทเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดทำโครงการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดทำโครงการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ รองคณบดีด้านบริหาร คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการทำงานประกอบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายการพัฒนากระบวนการทำงานในรูปแบบ DIGITAL TRANSFORMATION เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนเพื่อปรับการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเติบโตและยั่งยืน โดยมีคุณนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

โครงการกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายกับสังคม ทะลุเพดานนิติศาสตร์ไทย “กฎหมายกับมนุษยศาสตร์”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายกับสังคม ทะลุเพดานนิติศาสตร์ไทย “กฎหมายกับมนุษยศาสตร์” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ โดยมีหัวข้อในประเด็นกฎหมายกับเพศภาวะ, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์, กฎหมายกับมนุษยศาสตร์, กฎหมายกับมานุษยวิทยา และกฎหมายกับสังคมวิทยา ณ โรงแรม Novotel เชียงใหม่

ทุนนักศึกษาช่วยงาน คณะนิติศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 35 ทุนทุนละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 .- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

โครงการอบรม “Future Lawyers Skills Training”

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.ร่วมกับ มูลนิธิ BABSEACLE และ DLA Piper ร่วมจัดโครงการอบรม “Future Lawyers Skills Training” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคลินิกกฎหมายสถานะบุคคลและสิทธิเสวนา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคลินิกกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคลินิกกฎหมายอุ้มผาง โรงพยาบาลอุ้มผาง จัดโครงการคลินิกกฎหมายสถานะบุคคลและสิทธิเสวนาเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อค้นพบที่สำคัญจากการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5 หลักสูตรระยะเวลา 9 เดือน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณรายได้และได้รับบริจาคทุนการศึกษาจากมูลนิธิ,บริษัทหน่วยงานภาครัฐ และบุคคลต่างๆ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/cmusis เลือกหัวข้อ “สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้