ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • All
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวสำหรับผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับ Mr.Lyu Sheng กงสุลฝ่ายพาณิชย์ จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แห่งจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายทินกฤต นุตวงษ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Lyu Sheng กงสุลฝ่ายพาณิชย์ จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ และเชิญชวนคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจัดอบรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก BML Munjal University (BMU) School of Law ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Professor Dr.Prabhakar Singh Director of Centre for International Law จาก BML Munjal University (BMU), School of Law ประเทศอินเดีย

การรับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดจำนวน 2 คน สำหรับช่วยในการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177102 หลักพื้นฐานกฎหมายเอกชนและกฎหมายว่าด้วยบุคคล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อัตราจ้างเดือนละ 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4320009 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย”

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย” คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค รองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และนายทินกฤต นุตวงษ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัยคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการเวทีเสวนา “แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานภายใต้แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (NAP on BHR)ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

คณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกับ Solidarity Center และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดโครงการเวทีเสวนา “แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานภายใต้แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (NAP on BHR)ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ David John Welsh, ผู้อำนวยการโครงการของ Solidarity Center ประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ Ibis Styles Chiang Mai Hotel