คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ประธานกรรมการ)
(กรรมการ)


ท่านสัตยา อรุณธารี (กรรมการ)

ท่านสัตยา อรุณธารี
(กรรมการ)


คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน
(กรรมการ)


คุณวีระชัย ชื่นชมพูนุท (กรรมการ)

คุณวีรชัย ชื่นชมพูนุท
(กรรมการ)