คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
(ประธานกรรมการ)


คุณสัตยา อรุณธารี (กรรมการ)

คุณสัตยา อรุณธารี
(กรรมการ)


คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน
(กรรมการ)


คุณอำพน เจริญชีวินทร์ (กรรมการ)

คุณอำพน เจริญชีวินทร์
(กรรมการ)


คุณวีระชัย ชื่นชมพูนุท (กรรมการ)

คุณวีรชัย ชื่นชมพูนุท
(กรรมการ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ (กรรมการและเลขานุการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
(กรรมการและเลขานุการ)