รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

ประธานกรรมการ

คุณสัตยา อรุณธารี (กรรมการ)

คุณสัตยา อรุณธารี

กรรมการ

คุณอำพน เจริญชีวินทร์

กรรมการ

คุณวีรชัย ชื่นชมพูนุท

กรรมการ