คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์


รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์อุษณีย์ เอมศิรานันท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์


อาจารย์	ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย  ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์


อาจารย์	ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

อาจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์


อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์


รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย


อาจารย์สุธาสินี สุภา
อาจารย์สุธาสินี สุภา

อาจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย