คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์


อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์