ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์

ปรัชญา

คุณธรรมและความยุติธรรมนำสังคม

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม

นิติศาสตร์เพื่อความยุติธรรมในสังคม

วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

  1. จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
  2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
  3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย ในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนและสังคมที่ตอบสนองต่อปัญหาของสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาหน่วยงาน ให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการและในทางวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถที่จะเป็นผู้นำสังคม ในเรื่องของแนวคิดทางกฎหมายได้
  2. เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
  4. เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ