ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์

ปรัชญา

คุณธรรมและความยุติธรรมนำสังคม

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม

เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน

วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

  1. จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
  2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
  3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย ในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนและสังคมที่ตอบสนองต่อปัญหาของสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาหน่วยงาน ให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการและในทางวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถที่จะเป็นผู้นำสังคม ในเรื่องของแนวคิดทางกฎหมายได้
  2. เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
  4. เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม