พันธกิจ / วิสัยทัศน์ / ค่านิยมร่วมขององค์กร

  1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
  2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ
  3. บริการวิชาการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

สถาบันการศึกษากฎหมายที่เท่าทันความเป็นไปของภูมิภาคและสากล โดยสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษา กฎหมายกับสังคม Law and Society โดยตั้งเป้าหมายนิติศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาภายในปี พ.ศ. 2567

เป็นการถอดบทเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกออกมาเป็นค่านิยมที่คณะนิติศาสตร์ควรจะเป็น เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรบริการความรู้สู่สังคม
L    =    Learn       เป็นผู้ฝักใฝ่การเรียนรู้ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
A    =    Attitude   เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์
W   =    Wisdom   เป็นผู้มีสติและปัญญาใช้ความรู้และทักษะที่มีไปในทางที่มีประโยชน์

วัฒนธรรมขององค์กร

Participation Accountability Communication (PAC)

การมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ และสื่อสารรอบด้าน


สมรรถนะหลัก

การศึกษากฎหมายที่มุ่นเน้นแนวทางกฎหมายกับสังคม โดยผลักดันให้คณะมีความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการในประเด็นมุ่งเป้า ด้านรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการผลงานวิจัยและบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ