นัทมน คงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
รักษาการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
nuthamon.k@cmu.ac.th

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
[CV]
darunee.pais@cmu.ac.th
ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
sakchai.j@cmu.ac.th

อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ [CV]
atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ [CV]
nawaporn.sa@cmu.ac.th
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
kitpatchara.s@cmu.ac.th

ทศพล ทรรศนพรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนพรรณ
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
tossapon.t@cmu.ac.th
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
[CV]
somchai.p@cmu.ac.th
สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
[CV]
suthasinee.t@cmu.ac.th