นัทมน คงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศน์สัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
[CV]
สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
[CV]