วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564  
ชื่อ   
รหัสประจำตัวนักศึกษา   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
E-Mail                        

ปัญหาที่นักศึกษาต้องการรับคำปรึกษา (โปรดระบุโดยละเอียด)

นักศึกษาสามารถนัดเลือกวันเวลาที่ต้องการเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาได้
(ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง)

1. เวลา เป็นต้นไป

หรือ

2. เวลา เป็นต้นไป

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942911, 053-942917 โทรสาร : 053-942914