ข้อมูลสาธารณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

การบริหารงานและงบประมาณ

1. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565-2568
2. แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณประจำปี 2567
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4
4. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
– งานขอมอบอำนาจจากอธิการบดีเพื่อดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
– คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติการประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุม กับนักศึกษาในการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
– งานลงรายการหนังสือใหม่ในห้องหนังสือ
5. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสาหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ห้องหนังสือ Cmu Law Library
– คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ งานรับบทความตีพิมพ์ลงวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences
– คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ขอรับบริการ
6. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
– สถิติการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
– ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 การให้ บริการ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสาร
– ข้อมูลสถิติการให้บริการยืมหนังสือ
7. E-Service
– ระบบยืมหนังสือออนไลน์
– ระบบอ่านหนังสือออนไลน์
– ระบบวารสารออนไลน์

การจัดซื้อจัดจ้าง

8. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
9. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
10. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

12. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567
13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ปี พ.ศ.2566)
14. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
15. การขับเคลื่อนจริยธรรม
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม คณะนิติศาสตร์
– การประชุมถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
– ประชาสัมพันธ์การประชุมถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

การส่งเสริมความโปร่งใส

16. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– แนวปฏิบัติการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะนิติศาสตร์
17. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ระบบรับฟังเสียงลูกค้า แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566
19. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์
– ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

20. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
the Policy of Not Accepting Any Kind of Presents and Gifts from Performing Duties (No Gift Policy) Fiscal Year B.E. 2567 (2024)
21. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
– กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567
22. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้า
23. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
– รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้
24. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
– แผนควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
25. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ปีงบประมาณ 2566

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

26. แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
27. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 
28. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
– รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะนิติศาสตร์
29. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
– รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน