ข้อมูลสาธารณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1. โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานคณะนิติศาสตร์

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

3. อำนาจหน้าที่

พันธกิจ / วิสัยทัศน์ / ค่านิยมร่วมขององค์กร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565-2568

5. ข้อมูลที่ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์

กฎ ระเบียบ ด้านวิจัย

ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับ ประกาศ การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ

เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน

การเปลี่ยนสถานภาพการเป็นพนักงาน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การพัฒนาบุคลากร

สิทธิและสวัสดิการ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการ กองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการ กองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อจัดซื้อ Computer หรือ Tablet


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

8. Q&A

ช่องทางติดต่อคณะทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์

Facebook Messenger (เพจหลักคณะ)

Facebook Messenger (ด้านการศึกษา)

Facebook Messenger (ด้านวิจัยทางกฎหมาย)

Facebook Messenger (ด้านบริการวิชาการทางกฎหมาย)

9. Social Network

Facebook

Twitter

Youtube


แผนการดำเนินงาน

 

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

OKA ไตรมาส 4

แผนกลยุทธ์ไตรมาส 4

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564


การปฏิบัติงาน

 

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

infographic ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คู่มือการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

คู่มือขั้นตอนการสมัครสหกิจศึกษาต่างประเทศ

คู่มือแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานดูแล นศ.ต่างชาติ

คู่มือวารสาร

คู่มือระบบ BOS

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือปฎิบัติงาน สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือแนวทางการลงโทษ ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลงานวิจัย 10 ปี

สถิติเรื่องให้คำปรึกษาทางกฎหมายตุลาคม 2563 -พฤศจิกายน 2564

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการประเมินพนักงานทำความสะอาด

สรุปผลการประเมินพนักงานรักษาความปลอดภัย

17. E-Service

เว็บไซต์โครงการรับบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

ตรวจสอบการลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คำขอใช้บริการคำปรึกษาด้านการเรียน/การใช้ชีวิต ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ลงทะเบียน สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

18. แผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบ 2564

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบ 2565

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2564


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA)

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA)

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)

คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์)

คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์)

26. การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และงานเชิงสังเคราะห์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายปฎิบัติการ

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินสายวิชาการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากร

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถานะทุนวิจัยคณะ

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการขอดูกระดาษคำตอบสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (LAW VOC) ประจำปีงบประมาณ 2564


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการติดต่อ

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Facebook เพจหลักของคณะ

ด้านการศึกษา

ด้านวิจัยทางกฎหมาย

ด้านบริการวิชาการทางกฎหมาย


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)

คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์)

คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์)

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (Kick off CMU-ITA 2565)


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ปค. 5 แบบรายงานการควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปค. 5 แบบรายงานการควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ดีเด่นและอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA)

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA)

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA)


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA)

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA)