แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมยกย่องเชิดชู ประจำปี 2564

กิจกรรมยกย่องเชิดชู ประจำปี 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมยกย่องเชิดชู ประจำปี 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการมอบรางวัลบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่นและรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ในกิจกรรมยกย่องเชิดชู ประจำปี 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง LB 1201 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อนร่วมงานในดวงใจ นางสาว สุธีรา ช่อประดิษฐ หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- คุณภาพงานดีเด่น นางสาว สุธีรา ช่อประดิษฐ หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- มนุษยสัมพันธ์ดีเด่น นางสาว อภิวันท์ รุจิเสถียร พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
- จิตบริการดีเด่น นาย โสภาค พิชวงค์ พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

รางวัลอาจารย์
- รางวัลวีระวุฑฒิ์ วัฑฒนายน มอบให้อาจารย์ผู้มีผลงานการสอนดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
- รางวัลวิระดา สมสวัสดิ์ มอบให้อาจารย์ผู้มีผลงานการด้านบริการวิชาการดีเด่น รองศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
- รางวัลกอบกุล รายะนาคร มอบให้อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิจัยและ
วิชาการดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
- รางวัลชาตรี เรืองเดชณรงค์ มอบให้อาจารย์ผู้มีผลงานด้านพัฒนา
องค์กรและนักศึกษาดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ