ความร่วมมือทางวิชาการ

รายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานต่างประเทศ

The University of Law of Ho chi minh city
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของเวียดนามตอนใต้ โดยเฉพาะกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.hcmulaw.edu.vn
ประเทศ Vietnam

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 15 ธันวาคม 2552
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ขอบเขตความร่วมมือ
  • โครงการวิจัยร่วมด้านการค้าและการลงทุน และอื่นๆ
  • จัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษา ณ CMU และ จัดตั้งศูนย์ไทยศึกษา ณ HCML
  • การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายการค้าและการลงทุน หรืออื่นๆ ให้แก่ HCML
  • ทัศนศึกษาทางด้านกฎหมาย (ตามทุนสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านวิทยาลัยนานาชาติ มช.)

Law School, La Trobe University
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายธุกิจระหว่างประเทศ, กฎหมายการท่องเที่ยว เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.latrobe.edu.au/law
ประเทศ Australia

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 20 มกราคม 2555
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : 20 มกราคม 2560
 • ขอบเขตความร่วมมือ
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย การเรียนการสอน และข้อมูลทางเอกสารที่สนใจอื่นๆ
  • การแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามโครงการ โครงการ CMU-La Trobe Visiting Student Scholarship
  • การแลกเปลี่ยนบุคลากร

Faculty of health and social studies University of South Bohemia, Czech Republic
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายด้านสุขภาพ, สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.zsf.jcu.cz/faculty-of-health-and-social-studies/
ประเทศ Czech

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 21 พฤศจิกายน 2555
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : 21 พฤศจิกายน 2560
 • ขอบเขตความร่วมมือ
  • การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งได้มีการดำเนินงานดังนี้
   • นักศึกษาจาก University of South Bohemia เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ ประเทศไทย
   • ทางคณะได้จัดกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม ตามหัวข้อดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   • การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
   • การร่วมทำวิจัยในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
   • การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี

Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายธุรกิจ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.kentlaw.edu
ประเทศ USA

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 17 มกราคม 2556
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : 17 มกราคม 2561
 • ขอบเขตความร่วมมือ
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย การเรียนการสอน และข้อมูลทางเอกสารที่สนใจอื่นๆ
  • การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
  • การจัดโครงการ “A Legal Certificate Programme at Faculty of Law, Chiang Mai University”

CEVRO Institute (School of Political Studies)
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.cevroinstitut.cz
ประเทศ Czech

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 2 กุมภาพันธ์ 2556
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : 2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ขอบเขตความร่วมมือ
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย การเรียนการสอน และข้อมูลทางเอกสารที่สนใจอื่นๆ
  • มีหลักสูตรนานาชาติเพื่อโอนหน่วยกิตกลับสู่สถาบันของตน (ได้บันทึกแจ้งรายละเอียดให้ประธานกรรมการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว)

หน่วยงานในประเทศ

สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.dit.go.th

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 12 มีนาคม 2554
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : 12 มีนาคม 2558
 • ความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์
  1. จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของสำนักส่งเสริมฯ
  2. ให้บริการทางวิชาการโดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในเขตภูมิภาค
  3. จัดหลักสูตรสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
  4. จัดให้มีการบริการความรู้หรือให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  5. จัดทำงานวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนากิจกรรมของสำนักส่งเสริมฯ

  ความร่วมมือของสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

  1. สนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก่มหาวิทยาลัย
  2. รับนิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ประมาณปีละ 10  คน
  3. จัดวิทยากรร่วมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการแข่งขันทางการค้าหรือด้านที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.moj.go.th

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 21 กันยายน 2555
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : 21 กันยายน 2559
 • ความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์
  • สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งอาจารย์หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานของตนเข้าร่วมกิจกรรม
  • จัดทำหลักสูตรการศึกษาอบรม เป็นการเฉพาะสำหรับบุคลากร กระทรวงยุติธรรมในทุกระดับ หรือบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.mhs-pao.com

 • ระยะเวลาเริ่มต้น : 27 พฤศจิกายน 2555
 • ระยะเวลาสิ้นสุด : 27 พฤศจิกายน 2557
 • ความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์
  • ให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน