ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

รายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆ

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ/Partnership Agreement

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

1. บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (ระหว่าง 6 สถาบัน)
2. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ระหว่าง 13 สถาบัน)
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่าง 5 ฝ่าย)
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่าง คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน
8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
9. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
10. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ