ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

รายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆ

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ/Partnership Agreement

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

1. บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (ระหว่าง 6 สถาบัน)
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่าง 5 ฝ่าย)
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน
6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
7. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
8. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันเพื่อการ ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
11. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ