โครงการอบรม “Future Lawyers Skills Training”

โครงการอบรม “Future Lawyers Skills Training”

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.ร่วมกับ มูลนิธิ BABSEACLE และ DLA Piper ร่วมจัดโครงการอบรม “Future Lawyers Skills Training” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดยจุดประสงค์ของการจัดงานฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายจากผู้มีประสบการณ์ และสามารถนำความรู้ทางกฎหมายที่ได้รับตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาในการที่จะประกอบวิชาชีพนักกฎหมายอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป