ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์

ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น
การให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
ตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรี ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท ตัวแทนนักศึกษาปริญญาเอก ตัวแทนนักศึกษาเก่า ตัวแทนอาจารย์

ผลจากการมีส่วนร่วม
  ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ มีดังนี้ (1) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มนักศึกษาโดยใช้ช่องทางอันหลากลาย ทั้งออนไลน์ เช่น LINE IG TIKTOK FACEBOOK เป็นต้น และออฟไลน์ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปสเตอร์ โปรชัวร์ ตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิก เป็นต้น อีกทั้งเชื่อมโยงหน้าเวปไซท์ห้องหนังสือไปยังสื่อออนไลน์ดังกล่าวด้วย (2) ควรเพิ่มเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เช่น หนังสือยอดนิยมประจำเดือน แนะนำหนังสือใหม่ หนังสือที่อาจารย์ประจำวิชาแนะนำอ่าน แนะนำหนังสือที่ใช้ในรายวิชาแต่ละชั้นปีและแต่ละเทอม (3) ควรให้บริการยืมหนังสือแบบออนไซท์ควบคู่แบบออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกหยิบหนังสือที่ชั้น และยืมหนังสือได้ทันที รวมถึงการสมัครสมาชิกได้ด้วย (4) ควรเพิ่มช่องทางในการเสนอซื้อหนังสือ (5) ควรนำหนังสือที่มีผู้ยืมใช้น้อยลงจากชั้นหนังสือบ้าง (6) ควรขยายพื้นที่ห้องหนังสือ (7) การประชาสัมพันธ์ควรประสานงานสโมสรนักศึกษา และงานบริการการศึกษาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  ทั้งนี้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ จะนำประเด็นดังกล่าวทั้ง 7 ประเด็นหารือกับประธานคณะกรรมการห้องหนังสือและคณบดีคณะนิติศาสตร์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทุกข้อ ให้ทันก่อนเปิดเทอม 1 ของปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นี้

รูปภาพประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์