วันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิติสโมสร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดพิธีทำบุญเป็นประจำทุกปี