อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดทำโครงการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดทำโครงการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดทำโครงการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ รองคณบดีด้านบริหาร คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการทำงานประกอบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายการพัฒนากระบวนการทำงานในรูปแบบ DIGITAL TRANSFORMATION เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนเพื่อปรับการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเติบโตและยั่งยืน โดยมีคุณนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด