พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย”

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย”

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย” คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค รองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และนายทินกฤต นุตวงษ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

Merit-making ceremony on the occasion of the founding day of the Faculty of Education, 56th anniversary “Creating good teachers for Thai society” Faculty of Law participated with Assistant Professor Asdayut Phonphak, Deputy Dean for Instructional Innovation, and Mr. Thinakrit Nutawong, Head of Research Administration Academic Services and International Relations, with Assistant Professor Dr. Uraiwan Hanwong, Deputy Dean, along with administrators, faculty, staff, former and current students attending the ceremony at the 40th Anniversary Conference Room, 1st floor, Building 4, Faculty of Education. Chiang Mai University On Tuesday, July 2, 2024