ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลแคนาดา [หมดเขต 11 มี.ค 67]

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลแคนาดา [หมดเขต 11 มี.ค 67]

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568 ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนในระดับปริญญาตรี โทและเอก เพื่อศึกษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่งโครงการ SEED ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว และที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากเป็นลำดับต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng หรือ https://shorturl.at/eyMU5
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนระดับปริญญาตรี ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการสมัครฯมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา หากดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาสำเนาแจ้งมหาวิทยาลัยทางอีเมล irdcmu@cmu.ac.th เพื่อเป็นข้อมูลด้วย จักขอบคุณยิ่ง