ทุนปริญญาโท Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

ทุนปริญญาโท Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทด้าน Political Economy of ASEAN-Russia Strategic Partnership (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมการติดต่อในระดับประชาชนระหว่างนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัสเซีย ซึ่งจะสามารถมีบทบาทในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังการสำเร็จการศึกษาต่อไป

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัย MGIMO ได้พิจารณาจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ทุน ประเทศละ 1 ทุน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่ https://master.mgimo.ru/ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 จากนั้นผู้สมัครจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ต่อไป