ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณรายได้และได้รับบริจาคทุนการศึกษาจากมูลนิธิ,บริษัท
หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลต่างๆ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/cmusis เลือกหัวข้อ “สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
  1.1 เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียน
  ในปีการศึกษา 2567
  1.2 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
  1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่นใด
 2. หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  2.1 พิมพ์แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
  2.2 รูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนาเดิมของนักศึกษา (รูปถ่ายด้านหน้าบ้าน ระยะใกล้ ให้เห็นเลขที่บ้าน จำนวน 1 รูป ระยะไกล ให้เห็นท้องฟ้าและพื้นดิน จำนวน 1 รูป โดยทำการ Upload เข้าไปในระบบ cmu.sis
  2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) สามารถ capture หน้าจอจากระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ หรือสำเนาใบ ปพ.1 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67)
 3. กำหนดการรับสมัคร
  วันที่ 7 – 16 มิถุนายน 2567
 4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการที่เข้ารับการสัมภาษณ์
  ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
  กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 19 และ 26 มิถุนายน 2567