ต้อนรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน องค์ความรู้ วิธีการ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ต้อนรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน องค์ความรู้ วิธีการ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน องค์ความรู้ วิธีการ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะรักษาการแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่