คณะนิติศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก Université Catholique de Lille ประเทศฝรั่งเศส

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก Université Catholique de Lille ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Professor.Dr. Barthélémy Courmont จาก Université Catholique de Lille สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การทำวิจัยร่วมกัน และด้านอื่นๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต


Faculty of Law welcomes Delegates from Université Catholique de Lille, France. On 17th May 2024, Assistant Professr Dr.Nuthamon Kongcharoen, Acting Dean Faculty of Law, Chiang Mai University along with executive members and lecturer welcomed the visit of delegation from Université Catholique de Lille, led by Dr. Barthélémy Courmont, Head of the Asia-Pacific Programme of the French Institute for International and Strategic Affairs Development (IRIS) .
During the visit, both parties discussed future collaboration between two institutions in terms of a student mobility program between student from Faculty of Humanities, Faculty of Social Sciences and Faculty of Law and so on, which should be beneficial to university, student, and academic staff in future.
On behalf of the Faculty of Law, we are glad to welcome you to Chiang Mai University.