คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ เพื่อรับฟังการบรรยายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ เนื่องในฐานะศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกจาก Indiana University โดยการบรรยายดังกล่าว
คณะอาคันตุกะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของระบบกฎหมายไทยเบื้องต้น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ ยังได้เล่าถึงช่วงประสบการณ์ระหว่างศึกษาที่ Indiana University และประสบการณ์การทำงาน ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Indiana University ร่วมกว่า 30 คน ได้รับฟังและร่วมตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องนิติสโมสร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Law welcomes Delegates from Indiana University (IUPUI), Indiana, United States.
On 13th May 2024, Assistant Professr Dr.Nuthamon Kongcharoen, Acting Dean Faculty of Law, Chiang Mai University and Dr.Nawaporn Saeneewong Na Ayudhaya, Acting Assistant Dean in Academic and International Affairs welcomed the visit of delegation from Indiana University (IUPUI), Indiana, United States, led by Professor Angela Perry, Senior Lecturer at Kelley School of Business, Indiana University, and the representatives.
During the visit, Asst.Prof.Dr.Nuthamon Kongcharoen lectured about an overview of Thai legal system history and also the understandings of how social, environmental, economic, religious, cultural & political factors influence business & society in Chiang Mai, Thailand.
On behalf of the Faculty of Law, we were glad to welcome all of you to Chiang Mai University