คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Victoria (UVic) ประเทศแคนาดา

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Victoria (UVic) ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Victoria 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Victoria จำนวน 16 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชาติพันธุ์ในภาคเหนือ ปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย และปัญหาพื้นที่ชายขอบในประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยการบรรยายฯดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การบรรยายพิเศษฯในครั้งนี้ด้วย

Faculty of Law welcomed Delegates from University of Victoria (UVic), Canada. On 14th May 2024, Assistant Professor Dr.Nuthamon Kongcharoen, Acting Dean Faculty of Law, Chiang Mai University. , Assistant Professor Dr. Darunee Paisanpanichkun, Acting Ascociate Dean for Research and Academic Services., Dr.Nawaporn Saeneewong Na Ayudhaya, Acting Assistant Dean for Academic and International Affairs and Dr.Songkrant Pongboonchan, Faculty of Law Lecturer welcomed the visit of 16 delegates from University of Victoria (UVic), Canada.
During the visit, Assistant Professor Dr.Nuthamon Kongcharoen, Assistant Professor Dr. Darunee Paisanpanichkun from the faculty of Law and Associate Professor Dr.Chusak Wittayapak from Faculty of Social Sciences, CMU were lectured about “An Introduction to Ethnics group in Northern Thailand, Thai policy on irregulation migration and the overview of law development in Thailand” This is to enhance knowledge and an understandings about how the globalization took effect on social, environmental, religious, cultural and political factors in Thailand from the past until present and also in the future.
On behalf of the Faculty of Law, we were glad to welcome all of you to Chiang Mai University.