การถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

การถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนิติสโม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้จัดประชุมในการถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะนิติศาสตร์ โดยได้ถ่ายทอดนโยบาย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
เรื่องที่ 2 นโยบายให้ผู้บริหาร คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจาหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส