RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ศักดิ์ชาย จินะวงค์
อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
หัวหน้าสำนักวิชาคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุษณีย์ เอมศิรานันท์
อาจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์สุธาสินี สุภา
อาจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com