RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK

หน่วยงานต่างประเทศ

ลำดับ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ประเทศ ระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด ขอบเขตความร่วมมือ
1 The University of Law of Ho chi minh city ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของเวียดนามตอนใต้ โดยเฉพาะกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: www.hcmulaw.edu.vn Vietnam 15 ธันวาคม 2552 จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ขอยกเลิกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- โครงการวิจัยร่วมด้านการค้าและการลงทุน และอื่นๆ
- จัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษา ณ CMU และ จัดตั้งศูนย์ไทยศึกษา ณ HCML
- การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายการค้าและการลงทุน หรืออื่นๆ ให้แก่ HCML
- ทัศนศึกษาทางด้านกฎหมาย (ตามทุนสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านวิทยาลัยนานาชาติ มช.)
2 Law School, La Trobe University
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายธุกิจระหว่างประเทศ, กฎหมายการท่องเที่ยว เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.latrobe.edu.au/law
Australia 20 มกราคม 2555 20 มกราคม 2560 - การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย การเรียนการสอน และข้อมูลทางเอกสารที่สนใจอื่นๆ
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามโครงการ โครงการ CMU-La Trobe Visiting Student Scholarship
- การแลกเปลี่ยนบุคลากร
3 Faculty of health and social studies University of South Bohemia, Czech Republic
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายด้านสุขภาพ, สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.zsf.jcu.cz/faculty-of-health-and-social-studies/
Czech 21 พฤศจิกายน 2555 21 พฤศจิกายน 2560 - การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งได้มีการดำเนินงานดังนี้
   • นักศึกษาจาก University of South Bohemia เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ ประเทศไทย
   • ทางคณะได้จัดกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม ตามหัวข้อดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
- การร่วมทำวิจัยในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
4 Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายธุรกิจ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.kentlaw.edu
USA 17 มกราคม 2556 17 มกราคม 2561 - การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย การเรียนการสอน และข้อมูลทางเอกสารที่สนใจอื่นๆ
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- การจัดโครงการ “A Legal Certificate Programme at Faculty of Law, Chiang Mai University”
5 CEVRO Institute (School of Political Studies)
ความเชี่ยวชาญเด่นๆ : กฎหมายด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.cevroinstitut.cz
Czech 2 กุมภาพันธ์ 2556 2 กุมภาพันธ์ 2561 - การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย การเรียนการสอน และข้อมูลทางเอกสารที่สนใจอื่นๆ
- มีหลักสูตรนานาชาติเพื่อโอนหน่วยกิตกลับสู่สถาบันของตน (ได้บันทึกแจ้งรายละเอียดให้ประธานกรรมการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว)

หน่วยงานในประเทศ

ลำดับ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด ขอบเขตความร่วมมือ
1 สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.dit.go.th
12 มีนาคม 2554 12 มีนาคม 2558 ความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์
  1. จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของสำนักส่งเสริมฯ
  2. ให้บริการทางวิชาการโดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในเขตภูมิภาค
  3. จัดหลักสูตรสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
  4. จัดให้มีการบริการความรู้หรือให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
  5. จัดทำงานวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนากิจกรรมของสำนักส่งเสริมฯ
ความร่วมมือของสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
  1. สนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก่มหาวิทยาลัย
  2. รับนิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ประมาณปีละ 10  คน
  3. จัดวิทยากรร่วมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการแข่งขันทางการค้าหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
2 กระทรวงยุติธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.moj.go.th
21 กันยายน 2555 21 กันยายน 2559 - สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งอาจารย์หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานของตนเข้าร่วมกิจกรรม
- จัดทำหลักสูตรการศึกษาอบรม เป็นการเฉพาะสำหรับบุคลากร กระทรวงยุติธรรมในทุกระดับ หรือบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.mhs-pao.com
27 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2557 ให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเหตุ

     ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง ได้มีการดำเนินการแล้วและจะดำเนินการต่อเนื่อง
     ตัวหนังสือสีฟ้า หมายถึง กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com