คณาจารย์คณะนิติศาสตร์

Alexandre Nikolaevich Chitov
รองศาสตราจารย์ ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนึงนิจ ขาวแสง
อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV Thai] [CV Eng]

ชญามณี พิริยะวณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญามณี พิริยะวณิชย์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ชาตรี เรืองเดชณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญพร เรืองสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
รองศาสตราจารย์ ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

นัทมน คงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

วสุ สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสุ สิงหัษฐิต
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาทิศ โสตถิพันธุ์
อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
อาจารย์ สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎายุทธ ผลภาค
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV Thai | Eng]