บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ [CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ :
E-Mail : na.nawaporn@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการศึกษา :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ