บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

คนึงนิจ ขาวแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
[CV Thai] [CV Eng]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : khanuengnit.kha@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย

- วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก: ‘Online Re-creation Culture in the 21st Century:
the Reconciliation between Copyright Holders, Online Re-creators and the Public Interest’ (PhD Thesis, Queen Mary University of London, 2016).

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

Khanuengnit Khaosaeng, ‘Wands, Sandals and the Wind: Creativity as a Copyright Exception’ (2014) 36(4) European Intellectual Property Review 238.

ผลงานเสนอที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
-  ‘The Impact of Copyright Law in the Digital Age: An Empirical Study on Creative Re-uses’ (Third Conference for Junior Researchers, Stanford Law School, Stanford, USA, May 2016)
-  ‘Fair Copyright for Free Expression’ (soapbox) – ได้รับรางวัล ‘Best Speaker’ (Queen Mary Postgraduate Legal Research Conference 2015, Queen Mary University of London, June 2015)
-  ‘Online Re-creation Culture in the 21st Century: The Reconciliation’ (EIPIN Doctoral Meeting, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich, Germany, April 2015
-  ‘Judging Online Re-creation Culture in the 21st Century’ (Society of Legal Scholars PhD Conference, University of Nottingham, September 2014)
-  ‘Copyright, Creativity and Online Fandom: May the fans be with you?’ (Gikii 2014, University of Sussex, Brighton, England, September 2014)
-  ‘Copyright Blockage to Creativity’ (Queen Mary Postgraduate Legal Research Conference 2014, Queen Mary, University of London, June 2014)

ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
- กฎหมายสื่อบันเทิงดิจิทัล

เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปศึกษาสาขานิติศาสตร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ระดับปริญญาโท-เอก ณ ประเทศอังกฤษ
- รางวัล Winner of ATS Educational Award for Excellence 2015 (สาขากฎหมาย) โดย the Anglo-Thai Society
- รางวัล Winner of Young Thai IP Law Ambassador Award 2008 โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางร่วมกับ British Council ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน :
- บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโทกฎหมาย วิชากฎหมายสื่อบันเทิง (Interactive Entertainment Law) (มหาวิทยาลัย Queen Mary, University of London ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2559)
- นักกฎหมาย (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ‘DTAC’ ปี พ.ศ. 2553)
- นิติกร (ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ปี พ.ศ. 2552 – 2553)
ประวัติการศึกษา :
- PhD in Intellectual Property Law
ปริญญาเอก สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย Queen Mary, University of London ประเทศอังกฤษ
- LLM in Intellectual Property Law
ปริญญาโท สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย Queen Mary, University of London ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 63
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ