บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

คนึงนิจ ขาวแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
[CV Thai] [CV Eng]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
     กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
     กฎหมายว่าด้วยหนี้
     กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
     กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
     กฎหมายไซเบอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : khanuengnit.kha@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการศึกษา :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ