บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ (Areas of teaching)
- 177215 ส.กม.215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 3 หน่วยกิต
- 178715 น.กม.715 กฎหมายละเมิดชั้นสูง 3 หน่วยกิต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0844154256
E-Mail : pedithep@aol.com
ผลงานทางวิชาการ :
การร่วมกลุ่มวิจัย (Research group affiliations)
-  The British Astronomical Association's Campaign for Dark Skies


ผลงานทางวิชาการ (Publications and outputs)

ก.ผลงานวิจัย

Youyuenyong, P., Comparative Environmental and Planning Law Relating to Light Pollution Control in England and Other Jurisdictions, PhD Thesis, De Montfort University, 2015.

Youyuenyong, P., Comparative critical analysis of football spectator safety and violence protections in football match between England and Thailand: Should Thailand follow the Football Spectators Act 1989 of the UK?, LLM Dissertation, De Montfort University, 2010.

ข.ผลงานอื่นๆ

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ชมกีฬาฟุตบอลมิให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะเข้าชมการแข่งขัน. 2554. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) 67-76.

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. ศาลสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ : ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษ. 2554. วารสารเกษมบัณฑิต 12, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) 52-65.

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก บัญชา พระพล และนภาพร สาระสิทธิ์ . ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... หมวด 4 ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล. กรุงเทพฯ: เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา, 2555.

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. การคุ้มครองเด็กจากอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือไร้สาย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1837

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. นโยบายองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1753

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. มองการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ผ่านกฎหมาย London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1751

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และชวนิดา สุวานิช. ความเสมอภาคในสถาบันอุดมศึกษา: มองนโยบายและกฎหมายสหภาพยุโรปเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1736

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และชวนิดา สุวานิช. ความเสมอภาคและความหลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้กฎหมาย Equality Act 2010 ของอังกฤษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1725

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 (อนุสัญญาอาร์ฮูส) กับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1538

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสนับสนุนสโมสรกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับอังกฤษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1706

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. กฎ UEFA Home-Grown Player Rules กับความท้าทายในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลอาชีพ: บทเรียนจากยุโรปสู่ไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1699

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. มาตรการทางกฎหมายกีฬาเพื่อควบคุมการเหยียดผิวในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของประเทศอังกฤษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1575

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. ปกิณกะ: ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการควบคุมภาวะน้ำท่วมและกฎหมายเสริมสร้างการควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติของฟิลิปปินส์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1690

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. ปกิณกะ: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของประเทศฝรั่งเศส. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1681

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และศิริชัย เกียรติมงคลศรี. ปกิณกะ: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันภาวะน้ำท่วมของเนเธอร์แลนด์เพื่อตอบสนองการจัดทำบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1676

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และกาญจนา ลังกาพินธุ์. [b]ปกิณกะ: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้ำท่วมของประเทศเยอรมนี
. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1668

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. การตอบสนองกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการจัดการและประเมินความเสี่ยงจากภาวะน้ำท่วมของสก็อตแลนด์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1666

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาน้ำท่วมของประเทศอังกฤษ (ตอนที่ 2). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1656

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาน้ำท่วมของประเทศอังกฤษ (ตอนที่ 1). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1655

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันความรุนแรงระหว่างผู้ชมกีฬาฟุตบอลในประเทศอังกฤษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1575

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายอังกฤษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

Youyuenyong, P. The UK''s legal ability to adapt to climate change. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1490

Youyuenyong, P. Transboundary Light Pollution Law and Policy, III UCL-KC Postgraduate Environmental Law Symposium, 18 February 2015. (Plenary Session 1: International Environmental Law)

Youyuenyong, P. ‘Illumination Technology and Light Pollution Law', 2014, 1 (5), Panyapiwat Journal, available from http://journal.pim.ac.th/images/stories/panyapiwat/Article5_1/v5.1_14.pdf

Youyuenyong, P. ‘Guidance for Legal Reform of the Bangkok Metropolitan’s Subordinate Law relating to Light Pollution’, Chiang Mai University Journal for Political Science and Public Administration, 2013, 1 (4), pp 145 – 168.

Youyuenyong, P. ‘Light Pollution and Astronomical Observatories: Guidelines for By-laws to Reduce Light Pollution Problems’, 2013, 4 (2), Journal of Ubon Rajathanee University, available from http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800001053

Youyuenyong, P. ‘Architectural Lighting, Light Pollution & Law’, 2013, 4 (2), Naresuan University Art and Architecture Journal, available from http://archmis.arch.nu.ac.th/arch_ajnu/journal/journal_file/ajnu_file2556_8.pdf Youyuenyong, P. ‘A comparative study of the light pollution control laws of the US and the UK’. In Krop-Benesch, A., Kyba, C., & Hölker, F. (eds.), ALAN 2013 the 1st International Conference on Artificial Light at Night.: p 96.

Youyuenyong, P. Legal Issues Associated with Astronomical Light Pollution. The 5th Sammaggi Academic Conference 4 February 2012, Examination School, Oxford University. London: Samaggi Samagom (The Thai Association in the UK).

Youyuenyong, P. A Comparison between the Light Pollution Laws in the US and Scotland, the 2013 SLS Conference at University of Edinburgh, Edinburgh, 3 September – 6 September 2013. (Environmental Law Poster Session)

Youyuenyong, P. A Comparison between the Light Pollution Laws in the US and England, Strathclyde Postgraduate Colloquium on Environmental Law, Glasgow, 6 June 2013. (Environmental Law Poster Session)

Youyuenyong, P. Comparative Light Pollution Control Legislation, 5th Postgraduate Research Symposium on Environmental Law, Faculty of Law, University College Cork, 24 April 2013. (Abstract Presentation), available from http://www.ucc.ie/en/media/academic/law/events/5thannualpgenvironmentalresearchsymposium2013/PGEnvironmentalLawSymposiumBookofAbstracts2013.pdf

Youyuenyong, P. Hard Law and Soft Law Interactions in U.S. Light Pollution Regulations, 7th Postgraduate Research Symposium on Environmental Law, Faculty of Law, University College Cork, 22 April 2015. (Abstract Presentation), available from http://www.ucc.ie/en/media/academic/law/events/2015/BookofAbstracts-Symposium2015.pdf

Youyuenyong, P. ‘Guidelines for Future Light Pollution Law Reform’. 2013, 31 (1), Chulalongkorn Law Journal, available from http://www.law.chula.ac.th/images/stories/law_journal/law-journal_vol31_01.pdf

Youyuenyong, P. ‘Legal Aspects of the European Light Pollution Control: Addressing Contemporary Challenges through European Environmental Law Reform’, 2013, 8 (1) Journal of Yala Rajabhat University, available from http://www.yru.ac.th/e-journal/file/pdf_230.pdf

Youyuenyong, P. ‘U.S. State Legislation and Thai Local Legislation Associated with Light Pollution Control’, 2013, 6 (1), Veridian E-Journal Silpakorn University, available from http://www.ejournal.su.ac.th/upload/561.pdf

Youyuenyong, P. Legal Challenges of Measures to Promote Light Practices and Get the Environmental Health Framework to Better Support Light Pollution Prevention in England, Thailand’s Health Challenge 2013, Royal Thai Embassy, London, 15 June 2013. (Abstract Presentation)

Youyuenyong, P. ‘Light Pollution Control Legislation and Illumination Engineering’, 2012, 2 (5), Pathumwan Academic Journal, available from http://research.ptwit.ac.th/paj/wp-content/uploads/2013/01/33-44.pdf

Youyuenyong, P. [b]‘Environmental and Planning Law for Light Pollution Control’
, 2012, 32 (2), Silpakorn University Journal, available from http://www.surdi.su.ac.th/journal/journal_th/v32-n2-2012.pdf

Youyuenyong, P. ‘Light Pollution Control Legislation and Sustainable Development’, 2012, 3 (32), Bangkok University Executive Journal, available from http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/pdf/aw15.pdf

Youyuenyong, P. Light Pollution Effects relating to Human Health and English Legal Problems. Thailand Health Challenge Conference 2. Papers for the 2nd of the Thailand Health Challenge, London, June 2012, pp. 44-46.

Youyuenyong, P. Legal Issues Associated with Astronomical Light Pollution: A Comparative Study between England and Thailand. The 5th Samaggi Academic Conference - Moving Thailand Forward Oxford, February 2012, pp. 59-66.

Youyuenyong, P. ‘Legal Aspects of the EU Directive 2007/60/EC on the Assessment and Management of Flood Risks’, 2011. 19 (2), Chulalongkorn University Centre for European Studies Journal, available from http://ebook.ces.in.th/journals


ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายมหาชน (Public Law)
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมือง (Environmental and Planning Law)
- กฎหมายกีฬา (Sports Law)
- กฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ (Comparative Tort Law)
- นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ (Comparative Public Policy)

เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก ประเภททุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
- DSU SULets Colours Awards 2015 (RUN DMU)
- III UCL-KCL Postgraduate Environmental Law Symposium Presenter Fund 2015
- Oxford Journal of Environmental Law Young Scholars Workshop Grant 2014
- Campaign For Dark Skies (Cfds), The British Astronomical Association's Support Fund 2013
- De Montfort University Doctoral Support Fund 2013
- De Montfort University Doctoral Support Fund 2012
- Thai Student Society Award for Academic Presentation, Oxford University 2012
- De Montfort University Vice Chancellor’s International Scholarship 2011
- De Montfort University Alumni Scholarship 2011


สมาชิกสมาคม (Membership of associations and societies)
- The Old England Students Association under Royal Patronage (OESA), Thailand
- Thai Association for Town Planning, Thailand
- Thai Astronomical Society, Thailand
- CIBSE Society of Light and Lighting, UK
- West End Running Club, Leicester
- Braunstone Parkrun, Leicester
- Leicester Runners, Leicester

ประวัติการทำงาน :
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- อนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติในสถาบันอุดมศึกษา หมวด ๔ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา :
- Doctor of Philosophy in Environmental and Planning Law De Montfort University, Leicester - UK
- Master of Laws in International Business Law De Montfort University, Leicester - UK
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Certificate in Environmental Law and Policy University of Brighton, Brighton - UK
- Certificate in International Climate Change Law and Policy Oxford University, Oxford - UK
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ