บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
อาจารย์สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายปกครอง Administrative Law
- กฎหมายอาญาภาคทั่วไป General Criminal Law
หมายเลขโทรศัพท์ :
E-Mail : kansft@hotmail.com, songkrant.p@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
1.  ปัญหาความยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีตัวอย่างจากประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 ประจำปี 2551, หน้า 241-277

2.  ข้อพิจารณาสำคัญในการฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าจนเกินสมควร : ศึกษากรณีการฟ้องคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม, ตีพิมพ์ในวารสาร รพี 56 ของ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, หน้า 155-164

3.  รายงานฉบับสมบูรณ์การรวบรวมคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของไทย (30 คดี) สืบค้นจากhttp://www.tuhpp.net/?p=4767

4.  2014 Environmental Democracy Index Results- Thailand, รายละเอียดงานวิจัยสืบค้นได้จากhttp://www.environmentaldemocracyindex.org/country/THA

5.  การควบคุมอำนาจดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลปกครองเยอรมันและศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555

6.  เป็นผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครองที่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง ฟ้องให้มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ (ประเด็นหลักในคดี คือ การตรวจสอบดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครอง) ซึ่งศาลปกครองระยองได้มีคำพิพากษาให้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ คดีหมายเลขแดงที่ 32/2552

7.  เป็นผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครองที่ประชาชนในพื้นที่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ฟ้องให้มีการเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อประกอบกิจการเหมืองระเบิดหิน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักกฎหมายสำคัญว่า แม้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 จะไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมไว้ แต่สิทธิดังกล่าวเป็นประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ม. 5 ที่มีผลใช้บังคับ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้รับฟ้องคดีหมายเลขแดงที่ ส.9/2558

ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
2549-2557  นักกฎหมาย/ทนายความ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
2557-2558  นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม EarthRights International
2553  เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง “Legal Remedies for Human Rights abuse involving corporations A Role for Judges and Lawyers in Protecting
Human Rights in the context of Corporate Activity” ณ นครเจนีวา ประเทศ
    สวิตเซอร์แลนด์ จัดโดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

2555  เข้าร่วมประชุมประจำปีของพันธมิตรนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ณ เมืองกัว ประเทศอินเดีย จัดโดย ELAW

2555  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ที่ จ.เชียงใหม่ จัดโดย EarthRights International  

2556   เข้าร่วมการประชุม “13th ASEM seminar on Human Rights and Environment” ณ เมือง โคเปนฮาเก้น ประเทศเดนมาร์ก จัดโดย The Informal Asia Europe Meeting

2558    ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร International Environmental Law Summer Session 2015 ณ American University, Washington College of Law, USA
ประวัติการศึกษา :
2545-2549 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 ได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ
2551-2554 ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ